Avslutande utvärdering av ett unikt långliggande jämförande odlingssystemsförsök med ekologisk och konventionell odling i Önnestad Skåne

Artur Granstedt och Anita Gunnarsson
Järna den 6 januari 2019

Projektet har haft som syfte att dokumentera och utvärdera grundläggande bördighetsegenskaper i marken, långsiktig försörjning med växtnäring samt produktivitet och kvalitetsegenskaper i grödan som resultat av 26 års verkande av fem olika odlingssystem på försöksplatsen Önnestad i Skåne.

Resultaten från de långligande odlingssystemförsöken i Skåne visar hur såväl en ökning som en minskning av markens organiska substans (mullhalten) kan ske beroende på odlingssystemens utformning i relation till naturgeografiska förhållande och tidigare
odlingshistoria. Försöket i Bollerup visade hur en ökning kan ske från en låg ursprunglig mullhalt och där ökningen var högst i biodynamisk odling med vallodling, djurhållning och komposterad gödsel följt av konventionell odling med vall och djurhållning medan systemen utan vall och djurhållning hade en lägre förmåga att öka mullhalterna.

Ekologisk odling och konventionell odling med vallodling och stallgödsel synes kunna mobiliserera och utnyttja mer svårlösliga reserver av mineralämnen i system med negativ balans mellan tillförsel och bortförsel. En totalbild av mineralämnesinnehåll i
spannmålkärnor tyder på ett högre innehåll av mineralämnen i ekologisk odling och i system med vallodling och organisk gödsling. Denna skillnad kan antas bero på den utarmning som sker av mineralämnen i icke cirkulerande odlingssystem utan djurhållning
där tillförsel endast görs av makronäringsämnen.

Projektet har finansierats av Ekhagastiftelsen.

Läs hela raporten här.