Jordbruk för en bördig jord

Marken och odlingsjordens bördighetsegenskaper samt hur den påverkas av vårt odlande är en av de viktigaste forskningsområdena för den biodynamiska och ekologiskt inriktade lantbruksforskningen. Markens bördighetsegenskaper är avgörande för såväl hur stora skördar man får men även av produkternas kvalitet. 

Projektförteckning

Stöd något av de här projekten

Långliggande försök med olika former av stallgödsel och dess effekter på markens bördighetsegenskaper, skördens storlek och kvalitét - Järna.

Avslutande utvärdering av ett unikt långliggande jämförande odlingssystemsförsök med ekologisk och konventionell odling i Önnestad Skåne.

Uthållig vallodling.

Ekologiskt kretsloppsjordbruk i Östersjöregionen – möjligheter och hinder för omställning till ett jordbruk som kan rädda jord, hav, mat och klimat.