Jordbruk för ett renare hav

Det behövs en integrering av växtodling och djurhållning så att växtnäringen i största möjliga utsträckning kan återföras till odlingsmarken med stallgödsel och urin i stället för som i dag ansamlas på specialiserade djurgårdar där en stor del av överskottet belastar havet med närsalter och belastar atmosfären med klimatgaser. Genom omläggning till ekologiska kretsloppsbaserade jordbruk och med mer mångsidiga vallbaserade växtföljder och som drivs av lokala och förnyelsebara resurser och utan användning av kemiska bekämpningsmedel kan läckaget av kväveföreningar mer än halveras jämfört med dagens konventionella jordbruk.

Projekt

Stöd något av de här projekten

Ekologiskt kretsloppsjordbruk i Östersjöregionen – möjligheter och hinder för omställning till ett jordbruk som kan rädda jord, hav, mat och klimat. Projektansvarig Artur Granstedt. Finansiär Axel och Margaret Ax:son Johnson Foundation.

Utvärdering av konsekvenserna för miljö, hälsa och ekonomi av konventionell, ekologisk och biodynamisk mat till barn i skolor. Artur Granstedt övergripande projektledare, Jackie Swartz medansvarig. Stipendium från Gyllenbergsstiftelsen.