Jordbruk för näringsrika och hälsosamma livsmedel

Odlingsåtgärdernas inverkan på livsmedelsprodukternas kvalitet var i förgrunden redan då den biodynamiska forskningsverksamheten startade på 1950-talet och som även ledde fram till Sveriges första doktorsavhandling, med jämförelser mellan biodynamisk och konventionell odling på två försöksplatser i Sverige (Järna och på Ulltuna) med i det närmaste helt överensstämmande, Dlouhý 1981och Pettersson, 1982. Egenskaper som en högre proteinkvalitet, en högre halt av antioxidanten C-vitamin, lägre halt nitrat i potatis och en bättre lagringsduglighet kunde här konstateras i det biodynamiskt odlade i jämförelse med det konventionellt odlade.

Dagens försök med ekologisk odling ger i flera avseenden resultat med bland annat högre halter antioxidanter och lägre nitrathalter i ekologiskt odlat, men det finns även resultat som visar att det också är skillnad på ekologiskt och biodynamiskt odlat.

Projekt

Stöd något av de här projekten

Final studies and evaluation of long-term cultivation system trials in conventional organic and biodynamic agriculture with a focus on the quality of soil, food and climate impacts located in Central Sweden and Scania south of Sweden. Projektansvarig Artur Granstedt. Finansiär Softwarestiftung.

Ekologiskt kretsloppsjordbruk i Östersjöregionen – möjligheter och hinder för omställning till ett jordbruk som kan rädda jord, hav, mat och klimat. Projektansvarig Artur Granstedt. Finansiär Axel och Margaret Ax:son Johnson Foundation.

Utvärdering av konsekvenserna för miljö, hälsa och ekonomi av konventionell, ekologisk och biodynamisk mat till barn i skolor. Artur Granstedt övergripande projektledare, Jackie Swartz medansvarig. Stipendium från Gyllenbergsstiftelsen.