Lantbruksorganismen som forskningsobjekt i det nordiska arbetet

De första långliggande försöken med biodynamisk odling 1958 - 1990


I de nordiska länderna Sverige, Finland, Danmark och Norge grundades Nordisk forskningsring för biodynamisk odling år 1949. Biodynamiska odlare, konsulenter och forskare möttes här årligen. Med utgångspunkt från Rudolf Steiners Lantbruksimpuls, samt därefter gjorda erfarenheter och försök försökte man gemensamt utveckla biodynamisk odling under skandinaviska förhållanden. Ett biodynamiskt forskningsinstitut inrättades i Järna i Sverige. Det första kända långliggande jämförande fältförsöket med biodynamisk odling etablerades här år 1958. Det omfattade åtta olika gödslingssystem i en fyraårig växtföljd. Alla grödor odlades alla år, utan upprepningar. Fyra av leden var med organisk gödsling motsvarande systemets beräknade gödselproduktion och tre var enbart mineraliskt gödslade i tre nivåer. Försöket kallades K-försöket (K för kvalitet) och genomfördes under 32 år. Det är det hittills längsta kända jämförande försöket med biodynamisk och ekologisk odling.


Ett laboratorium inrättades för kvalitetsundersökningar av produkter från såväl försöket som från biodynamiska odlingar. Vid laboratoriet på utvecklades olika metoder för att påvisa kvaliteten hos produkterna, bland annat hållbarhetsundersökningar, nedbrytningstester och kopparkloridkristallisationsmetoden som introducerades i det nordiska arbetet av Magda Engkvist.
Resultaten från produktundersökningar från olika odlingar var under lång tid vägledande också i det biodynamiska rådgivningsarbetet i Norden.

Läs hela rapporten här.