Rapporter från projekt

Hur Biodynamisk odling kan bidra till minskad global uppvärming  Läs mer

Framtidssäkrat jordbruk slutrapport Läs mer

Biodynamiska odling i forskning och försök. Läs mer. 

Organic Food Initiatives in Poland - A Multidisciplinary Study of Cooperation in Three Regions 2019. Skickas vid förfrågan.

Återföring av växtnäring till åkermark, Skilleby våtmark 2018-2019. Läs här.

Resultatrapport: Avslutande utvärdering av ett unikt långliggande jämförande odlingssystemsförsök med ekologisk och konventionell odling i Önnestad Skåne. Läs här.

Long-Term Field Experiments on Biodynamic Farms in Sweden, 1987 – 2017 Läs här.

Jordbruket och klimatet presentation på Ullberga 3 augusti 2017 Läs här.

Vallodlingen och de idisslade djurens klimatpåverkan – fallstudier på biodynamiska gårdar och i försök. Läs här.

Hållbar produktion av vallbaljväxter i ekologiska odlingssystemLäs här.

Will Poland Make the Same Mistakes as Sweden? Opportunities and challenges for a transition to Ecological Recycling Agriculture to save the Baltic Sea environment Läs här.

Biodynamisk odling i Indien – 150 000 biodynamiska bönder! Läs Arturs berättelse här.

K-försöket en 33-årig studie av gödslingens inverkan på mark och grödors egenskaper Läs här