Pågående projekt

2000m2 Baltic - Co-creating food culture and innovation Partners: Rosendals trädgård, Sweden; Research Centre of Organic Farming of Estonian University of Life Sciences EULS RCOF (Eesti Maaülikooli Mahekeskus), Estonia; Estonian Organic Farming Foundation, (EOFF),  Estonia; and Stanisław Karłowski-Foundation/ FSK (Fundacja imienia Stanisława Karłowskiego), Poland. Projektledare Sofi Gerber. Finansiär Svenska institutet. Läs mer här.

Projektet fortsätter med Skillebyholm som projektägare.

Att kunskapa om det levande – biodynamiska lantbrukares praxis är en pilotstudie om den erfarenhetsbaserade kunskap som ligger till grund för ett gott omdöme – att kunna läsa av en situation, veta när det är dags att handla och hur – med särskilt fokus på den biodynamiska praktiken. Projektledare Sofi Gerber. Finansiär Gyllenbergsstiftelsen.

Projektet fortsätter med Skillebyholm som projektägare.

Långliggande försök. Försök på Nibble gård om växtnäring och kvalite, med olika typer av gödsel, biokol samt biodynamiska preparat. De långliggande försöken fortsätter fristående under ledning av Artur Granstedt (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) . Läs mer här.

Nyligen avslutade forskningsprojekt

Food Clusters in Poland - Evaluation of Sustainable Food InitiativesProjektledare Artur Granstedt, medarbetare Sofi Gerber, Eva Johansson, Malgorzata Lekan and Anna Szumełda. Fiansiär Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation.

Vi utforskade lokala matinitiativ genom intervjuer med jordbrukare, forskare, processorer och marknadsförare. Drivkrafter och begränsningar av lokala matinitiativ med ramarna för ekologiskt, kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital undersöktes. Möjligheter och utmaningar som ekologiska mataktörer står inför, liksom strategierna de använder för att övervinna dessa har belysts. Detaljerade studier gjordes av växtnäringsbalanser och koldioxidutsläpp, där jämförelser gjorts mellan det polska jordbruket och den biodynamiska gården Juchowo.

Projektet som har mötts av ett fint gensvar från våra samarbetspartners visar framtidsmöjligheter för en uthållig livsmedelsförsörjning i Polen. Forskningsinstitutet går nu vidare med idéer och kontakter som utvecklats under projektets gång och ser fram emot en fortsatt samverkan.

Återföring av växtnäring till åkermark, Skilleby våtmark - Projektledare Artur Granstedt. Medarbetare Wijnand Koker, Eva Johansson. Fiansiärer Stockholms läns landsting och Vidarstiftelsen.

Genom att undersöka hur mycket näring som har samlats i sedimentet i en anlagd våtmark, hur sediment bäst hanteras och skillnaderna i växtnäring före/efter kompostering har projektet att gett inledande svar på hanteringstekniska frågor och växtnäringsfrågor.

Ur ett lantbrukarperspektiv har pilotprojektet visat att det med god planering och framförhållning är möjligt att ta upp våtmarkssedimentet, bearbeta det och återföra det till åkermarken som jordförbättringsmedel.

Ur ett växtnäringsperspektiv har pilotprojektet visat att i en våtmark kan samla en del av den fosfor, och övriga från marken härstammande makro- och mikronäringsämnen som annars går förlorad genom avrinningen av vatten från åkermarken. Våtmarken minskar även förlusterna av kväve. Dessa i våtmarken ansamlade växtnäringsrika sediment har nu i ett vidare steg blivit ett för odlingen värdefullt jordförbättringsmedel som kan återföra växtnäringen i en anrikad form till åkermarken samt även gynna uppbyggnaden av markens organiska substans.

Jordbruk för ett hållbart klimat. Vallodling och de idisslande djurens klimatpåverkan. Projektledare Artur Granstedt. Finansiär Gyllenbergsstiftelsen.

Hållbar produktion av vallbaljväxter. Projektledare Ann-Charlotte Wallenhammar, Hushållningssällskapet i Örebro, medansvarig arvoderad medarbetare Artur Granstedt. Finansiär Ekhagastiftelsen.

Klimaräkenskap för Norskt Lantbruk. Projektledare Artur Granstedt samt administrativ chef Grete Lene Serikstad Norsök Norge. Finansiär Stiftelsen Eir.

Studies and evaluation of long-term cultivation system trials in conventional organic and biodynamic agriculture with a focus on the quality of soil, food and climate impacts located in Central Sweden and Scania south of Sweden. Projektledare Artur Granstedt.

Avslutande utvärdering av ett unikt långliggande jämförande odlingssystemsförsök med ekologisk och konventionell odling i Önnestad Skåne. Projektledare Artur Granstedt. Finansiär Ekhagastiftelsen.

Ekologiskt kretsloppsjordbruk i Östersjöregionen – möjligheter och hinder för omställning till ett jordbruk som kan rädda jord, hav, mat och klimat. Projektledare Artur Granstedt. Finansiär Axel och Margaret Ax:son Johnson Foundation